Nieuws

Studenten doen master stadsociologie bij Veldacademie

De veertien studenten zijn in januari 2015 begonnen met hun masterscriptietraject op de Veldacademie en ronden het onderzoek waarschijnlijk tegen de zomer af. Ze werken in kleine scriptiegroepen aan actuele stedelijke opgaves.

Een team van docenten begeleidt de studenten. Een vakdocent van de faculteit Sociale Wetenschappen bewaakt de vorderingen van de studenten vanuit wetenschappelijk en vakinhoudelijk perspectief. Medewerkers van de Veldacademie zorgen dat het onderzoek aansluit op de praktijk en helpen de studenten bij het veldwerk. Afhankelijk van de opgave schuiven professionals aan om de studenten feedback te geven op de praktijkrelevantie van hun onderzoeksvoorstel.

Scriptiegroep Langer thuis: Hoe organiseren ouderen hun informele hulp?

Gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk voor de zorg aan ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu al en een deel nemen zij over van het Rijk. Tegelijkertijd vergoedt het Rijk steeds minder professionele zorg. De gemeente moet dus met minder financiële middelen de ouderenzorg regelen.

De gemeente doet daarom steeds vaker een beroep op de ‘burgerkracht’ van haar bewoners. Dat betekent dat ouderen met een zorgvraag langer zelfstandig thuis moeten wonen en vaker een beroep zullen doen op hun sociale netwerk voor hulp en ondersteuning. In de praktijk zal de zorg meer en meer overgenomen worden door informele (zorg)netwerken van vrijwilligers, buurtbewoners, mantelverzorgers en familie.

In de scriptiegroep Langer thuis doen vijf studenten onderzoek naar de manier waarop oudere bewoners informele hulp organiseren. Het onderzoek geeft inzicht in de manieren waarop ouderen en andere kwetsbare groepen hun sociale netwerk kunnen versterken.

Centrale onderzoeksvragen zijn: welke rol spelen familie en buurtnetwerken, hoe houden ouderen deze netwerken in stand en welke ondersteuning is het meest effectief? Zijn er mechanismen te ontdekken in de manier waarop ouderen hulp organiseren en is er verschil tussen verschillende typen ouderen?

Elke student onderzoekt een bepaalde subgroep ouderen, zoals hoog- en laagopgeleide ouderen, alleenstaande ouderen of ouderen afkomstig uit Suriname. Eén studente doet onderzoek onder de ondersteuners, de mantelzorgers.

Voor het veldwerk kunnen de studenten aansluiten bij de Parasolgroep in IJsselmonde, een samenwerkingsverband van zorg- ouderen- en welzijnsorganisaties.

Scriptiegroep Zelfbeheer: Wat zijn succesvolle vormen van zelfbeheer?

De overheid doet steeds meer een beroep op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van burgers en krijgt zelf een meer faciliterende rol. De meningen over deze ontwikkeling naar een zogenoemde participatiemaatschappij zijn verdeeld. Volgens sommigen is het goed om de burger te bevrijden van te veel overheidsbemoeienis, anderen zijn bang dat een terugtredende overheid tot meer sociale ongelijkheid leidt.

In de praktijk stuiten lokale overheden op vragen als ze te maken krijgen met bewonersinitiatieven. Aan de ene kant moeten ze wettelijke taken uitvoeren en zijn ze daarvoor verantwoordelijk, aan de andere kant willen ze meer ruimte geven aan burgers. Beleidsambtenaren vragen zich af wat nu wel of niet een bewonersinitiatief is, hoe ze initiatieven het beste kunnen ondersteunen en hoe zij de belangen van alle burgers kunnen waarborgen.

De scriptiegroep Zelfbeheer gaat daarom onderzoek doen naar burgerinitiatieven. Eén studente onderzoekt initiatieven van sociale ondernemers, ze richt zich daarbij op de rol die dit soort projecten vervullen als ‘intermediair’ tussen overheid en burger. Een andere student doet onderzoek naar initiatieven die geslaagd zijn, ook al zijn ze opgestart door burgers die niet de capaciteiten hebben die daarvoor meestal nodig worden geacht. Zij wil verklaren waarom deze projecten toch geslaagd zijn en wil weten wat dat dan betekent voor de nodige capaciteiten van burgers. Een derde project gaat over het effect van subsidies van de gebiedscommissies op doel en samenstelling van bewonerseffectieven.

Scriptiegroep Binding Sociale Stijgers: Is het mogelijk sociale stijgers te behouden voor de wijken op Zuid?

Een hardnekkig probleem in sociaal kwetsbare wijken zoals op Rotterdam Zuid is dat mensen met een stijgend inkomen wegtrekken, terwijl minder kansrijke groepen in de wijk blijven. Dit fenomeen heet selectieve migratie en de gemeente voert actief beleid om dit tegen te gaan.

De wijk Carnisse is een goed voorbeeld van zo’n wijk waar veel mensen uit wegverhuizen. Binnen twee jaar verhuist 34% van de inwoners naar een andere wijk, dat is 10% meer dan het stedelijk gemiddelde. De indruk bestaat dat juist bewoners met een stijgend inkomen de wijk verlaten.  De Gemeente Rotterdam wil deze sociale stijgers graag vasthouden.

De studenten van de Scriptiegroep Sociale Stijgers gaan onderzoeken welke groepen verhuizers tot de sociale stijgers behoren, welke woonbehoeften de verhuizers hebben en welke factoren een belangrijke rol bij hun woonkeuze spelen.

Eind maart leveren alle studenten hun onderzoekvoorstel in en ze starten in april met het veldwerk.