Nieuws

Inventarisaties zorg en welzijn

De gedeeltelijke overheveling van de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en zorg aan langdurig zieken en ouderen naar de gemeenten brengt veel hervormingen met zich mee. In opdracht van de Gemeente Rotterdam werkt Veldacademie aan het integraal in kaart brengen van bestaande huisvesting. Als vervolg op de inventarisatie van de sector Verpleging en Verzorging gaat het om locaties voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn.

Motivatie van de decentralisaties die per 1 januari 2015 van kracht gaan is dat gemeenten het dichtst bij inwoners zitten en de zorg effectiever, goedkoper en met minder bureaucratie kunnen leveren 

. De hervormingen zijn van grote invloed op de organisatie, financiering en huisvesting van zorg en welzijn. Om de hiervoor genoemde ambities waar te kunnen maken is een goede kennispositie als vertrekpunt cruciaal. De inventarisatie van zorghuisvesting in de sector Verpleging en Verzorging heeft niet alleen bijgedragen aan de dialoog tussen opdrachtgever Gemeente Rotterdam en de verschillende stakeholders zoals zorgaanbieders en gebouweigenaren, maar ook laten zien dat verschillende ontwikkelingen elkaar op gebiedsniveau beïnvloeden.

Niet alleen de organisatie en financiering van zorghuisvesting, maar ook die van welzijnslocaties is aan verandering onderhevig. Alleen al de ontwikkeling dat ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen leidt tot een veranderende programmering van zorg- en welzijnslocaties. Deze verschuiving loopt parallel aan de overdracht van veel welzijnslocaties zoals buurthuizen door gemeenten aan zelforganisaties. Uit eerste verkenningen op gebiedsniveau, waaronder de pilots voor verzorgingshuizen en de inventarisatie van welzijnslocaties in gebied Noord, wordt duidelijk dat in de heroriëntatie van deze verschillende actoren de kansen en aanknopingspunten liggen voor kruisbestuiving. Deze deelstudies laten bovendien zien welke effecten nieuw beleid hebben op gebouw en buurt en openen perspectieven op nieuwe programmering en behoud van maatschappelijke waarde.

Veldacademie werkt volgens een vergelijkbare methodiek aan de stedelijke (en soms regionale) inventarisatie van locaties voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en welzijn. De stapeling van deze inventarisaties biedt een uniek overzicht over de situatie in de verschillende wijken van Rotterdam en meer inzicht in de vraag hoe de verschillende zorg- en welzijnspartijen in de toekomst samen kunnen opereren. De vraag en energie vanuit de wijk speelt daarin een leidende rol. Een goed overzicht van de bestaande huisvesting en doelgroepen in de verschillende sectoren kan het proces faciliteren om benodigd programma gebiedsgericht te huisvesten.

Uiteindelijk zullen de verkenningen op kleine schaal leiden tot meer inzichten in de verschuivingen die zich verspreid door de stad zullen voordoen. Ook buiten de gemeentegrenzen zijn de inventarisaties niet onopgemerkt gebleven, wat geleid heeft tot verkennende gesprekken met verschillende grote steden.