Nieuws

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap voor senioren in Carnisse – Wessel Jonker

Veldacademie feliciteert Wessel Jonker met zijn afstuderen, waarin hij pleit voor de vermaatschappelijking van zorg.  Uitgaande van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt zijn plan schaalvoordelen en een efficiente vorm van wonen, met voorzieningen voor bewoners, maar óók omwonenden uit de buurt. Collectief zorg inkopen is daarbij ook een optie. De woningen zijn zorg-klaar ontworpen maar hebben geen stigmatiserend karakter. Zo biedt het collectief sociaal duurzame woningen waarin je goed oud kan worden. Dit past in de uitdaging om een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren waarin bewoners de beschikking hebben over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg die is afgestemd op  behoefte, eigen mogelijkheden en die van de omgeving.

Wessel jonker

Wessel Jonker

Nederland vergrijst en de samenleving verandert. Sociale verbanden verdwijnen en andere ontstaan; kosten in de zorg lopen sterk op en een terugtredende overheid biedt ruim baan aan maatschappelijke initiatieven.  De Rijksoverheid stuurt aan op de omvorming van de verzorgingsstaat naar een samenleving waarin meer eigen verantwoordelijkheid en actief burgerschap centraal staan; een samenleving waarin iedereen meedoet en bijdraagt naar vermogen. Collectieve woonvormen zijn daarbij een sleutel als het aankomt op zelfredzaamheid van oudere bewoners. 

De zestien woningen van Hof van Zuid zijn ontworpen in Carnisse, op een plek waar portiekwoningen met grote snelheid zijn gebouwd om de woningnood te lenigen ten tijde van de wederopbouw. De kwaliteit van de publieke ruimte kwam daarbij onder druk te staan.
Door in het nieuwe ontwerp de kop van een portiekblok te vervangen kan de publieke ruimte worden verbeterd. Een aantal portieken maakt plaats voor nieuwe woningen met meer aandacht voor de relatie tussen publieke en private gebieden. Parkeren op het kavel maakt dat de publieke verblijfsruimte rond de woningen kan toenemen. De gezamenlijke tuin is daarbij overdag geopend voor bezoekers. 
Het ontwerp omvat een nieuwe ontsluiting voor bestaande woningen via de kop. Daarmee profiteert het hele blok van een kleinschalige vernieuwing, die onderdeel kan zijn van een gefaseerde transformatie met behoud van grote delen van het bestaande; een ontwikkeling die het stedelijk weefsel verbetert maar veel minder ingrijpend is dan een sloop-nieuwbouw-scenario.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap biedt schaalvoordelen. Het is een efficiënte vorm van wonen die maakt dat meer genereuze voorzieningen kunnen worden gerealiseerd. Voorzieningen voor bewoners, maar óók voor omwonenden uit de buurt. Collectief zorg inkopen is daarbij ook een optie. Het delen van voorzieningen faciliteert een vorm van leven waarbij het niet alleen aankomt op delen van, maar ook op delen in. Een gezamenlijke huiskamer met keuken geeft hieraan gevolg: de sociale functie staat centraal.  De woningen zijn zorg-klaar ontworpen maar hebben geen stigmatiserend karakter. Zo biedt het collectief sociaal duurzame woningen waarin je goed oud kan worden.  Dit past in de uitdaging om een betaalbare sociale infrastructuur te realiseren waarin bewoners de beschikking hebben over adequate maatschappelijke ondersteuning en zorg die is afgestemd op  behoefte, eigen mogelijkheden en die van de omgeving.