Nieuws

Aan de slag in Amsterdam

Sinds 1 januari ligt de verantwoordelijkheid voor de zorg aan langdurig zieken en ouderen gedeeltelijk bij de gemeenten. De hervormingen die hiermee gepaard gaan zijn van grote invloed op de organisatie, financiering en huisvesting van zorg en welzijn. Alle gemeenten zitten met de opgave deze transities zo goed mogelijk te begeleiden en samenwerking en afstemming met de verschillende actoren te faciliteren. De methodieken die Veldacademie heeft ontwikkeld voor onder meer de Rotterdamse inventarisaties van zorghuisvesting hebben bij verschillende gemeenten interesse gewekt. Eind januari is een vooronderzoek opgeleverd naar de mogelijkheden om een inventarisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeente Amsterdam uit te voeren.

De Gemeente Amsterdam wil graag met alle stakeholders in gesprek over prognoses, kansen en verwachtingen rondom zorghuisvesting. De dienst Wonen, Zorg en Samenleven heeft Veldacademie daarom gevraagd een inventarisatie uit te voeren van de locaties binnen de sector Verpleging en Verzorging (V&V). De inventarisatie omvat het verzamelen van locatiegegevens zoals type huisvesting, geleverde zorg en karakteristiek van het gebied. Door het samenvoegen van deze gegevens ontstaat een beeld van de huidige situatie op de circa 66 locaties en een eerste doorkijkje naar te verwachten ontwikkelingen in de stad, per gebied en voor de verschillende zorgaanbieders.

De voor de Rotterdamse situatie ontwikkelde methodiek biedt een vertrekpunt, maar zal worden aangescherpt aan de specifieke vragen, kansen en karakteristieken die in Amsterdam van toepassing zijn. De vorming van een gedegen beeld van de specifieke kennisbehoefte en bijbehorende onderzoeksvraag, verkenning van beschikbare bronnen, een netwerkanalyse en het formuleren van collectieve uitgangspunten waren de belangrijkste doelstellingen van het vooronderzoek. Op basis van gesprekken met bronbeheerders, zorgaanbieders en corporaties is de methodiek aangescherpt en worden karakteristieken en prognoses van de bevolkingssamenstelling in de verschillende wijken uitgebreider in kaart gebracht.

Omdat de inventarisatie volgens een vergelijkbare methodiek zal worden uitgevoerd biedt het onderzoek niet alleen meer inzicht in de situatie in Amsterdam, maar maakt deze het ook mogelijk een vergelijking met de Rotterdamse situatie te maken. Het spiegelen van de situatie in de twee grote steden geeft meer aanleiding om de situatie en ontwikkelingen te kunnen duiden.