Nieuws

Stedelijke Monitor Woonservicegebieden

TNO en Veldacademie zijn door de gemeente Rotterdam gevraagd om een Stedelijke Monitor Woonservicegebieden te ontwikkelen en uit te voeren. Op deze wijze wordt de wetenschappelijke en technische expertise van TNO gekoppeld aan kennis en expertise op microniveau van de wijk om een op GIS gebaseerd systeem te ontwikkelen.

kaart wsg

In Rotterdam worden de komende jaren zestien woonservicegebieden ontwikkeld in het kader van het gelijknamige stedelijk programma.  De aanpak is gebiedsgericht, wat betekent dat er vanuit de specifieke kwaliteiten en karakteristieken van een gebied en haar bewoners wordt gewerkt.  Veldacademie voorziet in een instrumentarium dat integraal overzicht en inzicht geeft in wijkontwikkelingsprocessen zowel op sociaal, fysiek en economisch gebied.

Vanuit de opdrachten Toegankelijk Wijken en Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk zijn reeds negen wijken op een uniforme manier geïnventariseerd.  Per gebied is een uitgebreide leefveldenanalyse vervaardigd. Met de zogenaamde leefvelden methodiek wordt relevante informatie op verschillende schaalniveaus verzameld en op overzichtelijke kaarten weergegeven. Zo kunnen ontwikkelingen goed met elkaar vergeleken worden. De kennisdomeinen of leefvelden zijn wonen, woonomgeving, onderwijs, economie, werk & inkomen, gezondheid& hulpverlening, participatie & vrije tijd en veiligheid. De samengestelde datasets vormen een collectief gedragen gebiedsanalyse, en vormen de basis voor de 0-meting van een gebied, en daarmee de directe input op onderdelen voor het ontwikkelen van een Stedelijk Monitor Woonservicegebieden. Na de zomer gaat het pilotonderzoek in Kralingen-Crooswijk van start, waarna de andere wijken zullen volgen.

Voor de ontwikkeling van de monitor wordt er onder andere samengewerkt met stadsontwikkeling, afdelingen wonen, gebiedsontwikkeling, GIS en GW. TNO is gevraagd de regierol op zich te nemen voor de coordinatie van de monitor en het wetenschappelijke onderzoek.