Nieuws

De Toegankelijke Wijk

Aan welke voorwaarden moet een gebied voldoen om de zelfstandigheid van bewoners met een beperking met behoud of verbetering van levenskwaliteit te kunnen waarborgen? Deze vraag wordt beantwoord op basis van een uitgebreid onderzoek in zes Rotterdamse wijken.

Man overstekend

Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. In het kader van de Wmo is iedere gemeente verplicht om sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten te bevorderen, waarbij leefbaarheid staat voor het wonen in een prettige en veilige omgeving met voor iedereen toegankelijke zorg-, welzijns- en gemaksdiensten.

De gemeente Rotterdam heeft de uitgangspunten uit de Wmo opgenomen in twee belangrijke actieprogramma’s: het actieprogramma Senioren en het actieprogramma Rotterdammers met een beperking. Voor burgers die behoren tot een van deze doelgroepen is een leefbare en toegankelijke wijk een vereiste om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Het begrip toegankelijkheid wordt hierin ruim opgevat, het gaat niet louter om de fysieke toegankelijkheid van gebouwen en buitenruimte, maar ook om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen, voorzieningen en diensten in de wijken

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is kennis van de lokale context noodzakelijk. De zes wijken waar het onderzoek is uitgevoerd, te weten Het Lage Land, Prinsenland, Vreewijk, Lombardijen, Oud-Charlois en De Esch verschillen sterk van elkaar wat betreft demografische samenstelling, inbedding in de stedelijke context, stedenbouwkundige structuur of het voorzieningenniveau.

Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen: de leefveldenanalyse waarbij in kaart wordt gebracht welke voorzieningen in de wijk aanwezig zijn en een kwalitatief onderzoek onder bewoners. Drie thema’s staan centraal: Wonen & Openbaar vervoer, Vrije Tijd en Groenvoorzieningen en Zorg & Service. Bewoners is gevraagd naar hun waardering van voorzieningen die behoren bij deze onderwerpen. Ondanks de grote verschillen tussen de wijken komen de algemene conclusies sterk overeen. Zaken zoals brede stoepen, de aanwezigheid van ontmoetingsplekken, buurtzorg et cetera zijn universeel. In de adviesrapportage wordt hier gedetailleerd op ingegaan.

Opdrachtgever Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat nu samen met de deelgemeenten in de verschillende wijken aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek.

 

Links:

Rapport Toegankelijke wijken