Nieuws

Startsubsidie voor onderzoek 'Wonen zonder zorg(en)?'

Veldacademie en jefvandenputte architectuur hebben een startsubsidie van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie ontvangen om de transformatiemogelijkheden van woon-zorgcomplexen te verkennen. Momenteel wordt een voorstel uitgewerkt om verdiepend en ontwerpend onderzoek te doen naar een aantal representatieve locaties voor zorghuisvesting.

Startsubsidie voor onderzoek 'Wonen zonder zorg(en)?'

Hierbij wordt de kennis en methodiek die Veldacademie bij het project Zicht op Zorghuisvesting heeft ontwikkeld gecombineerd met de expertise van renovatiearchitect Jef van den Putte en zal een ruimtelijke, bouwkundige en kostentechnische verkenning worden toegevoegd aan de programmatische, beleidsmatige en locatie-specifieke analyses. Daarbij zal nauw worden samengewerkt met zorgaanbieders, gebouweigenaren en lokale welzijnsorganisaties.

In het onderzoek wordt aansluiting gezocht bij huidige en toekomstige pilots zorghuisvesting. De verkenningen moeten leiden tot concrete, gekwantificeerde en ruimtelijke varianten, maar bovenal tot meer inzicht in de eigenschappen en randvoorwaarden die van doorslaggevend belang zijn voor de transformatiemogelijkheden van bestaande woonzorglocaties. Door het scheiden van de financiering van wonen en zorg krijgen veel locaties te maken met vraaguitval. De vraag welke rol deze leegkomende locaties kunnen spelen binnen extramurale, zelfgeorganiseerde zorg staat in het onderzoek centraal. Veldacademie ontwikkelde een instrumentarium waarmee verschillende locaties voor zorghuisvesting integraal vergeleken kunnen worden. Door een onderverdeling naar acht prototypen kunnen de bevindingen op een specifieke locatie worden teruggekoppeld naar de stedelijke inventarisatie en zodoende voor een brede doelgroep van meerwaarde zijn.

Door de samenwerking met jefvandenputte architectuur zullen de pilots vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken, waarmee de kansen en (on)mogelijkheden van bestaande locaties voor zorghuisvesting preciezer in beeld komen. Ook moet het onderzoek meer inzicht bieden in de wederzijdse meerwaarde die de analyses van Veldacademie en architecten voor elkaar kunnen hebben.