Nieuws

Samenvoegen Noord

Differentiatie van de bestaande woningvoorraad d.m.v. van het samenvoegen van woningen is één van de programma's waar Veldacademie al meerdere jaren onderzoek naar doet. Een reeds opgeleverde modelwoning in Oud-Charlois en de zogenaamde Toolbox-Samenvoegen zijn concrete producten die als instrument binnen het beleidskader over samenvoegen door de gemeente Rotterdam worden ingezet. De komende maanden werken we het vraagstuk samenvoegen verder uit, met als kader de juridische en financiële obstakels.

Samenvoegen Noord

De opgave ‘Stimuleren Samenvoegen’ vraagt om gedegen inzicht in vernieuwingsmogelijkheden van de huisvestingsvoorraad, structuren van vraag en aanbod, marktwerking, duurzame ontwikkeling, typologische en socio-culturele aspecten. Ten behoeve van deze specifieke en projectgebonden expertise wordt samenwerking gezocht met representatieve kennisdragers binnen verschillende onderwijsinstellingen, maar ook bewoners en publieke en private partijen. Potentiële samenwerking rondom deze actuele opgave kan mogelijk beschouwd worden als opmaat naar de stedelijke opgave Uitvoeringsprogramma Bestaande Woningvoorraad.

De Deelgemeente Noord heeft vooralsnog de wijken Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier aangewezen als gebied waar het samenvoegen gestimuleerd dient te worden. Per wijk wordt de insteek bepaald. In het Liskwartier zijn reeds in de bestaande woningvoorraad voorbeelden te vinden van samengevoegde woningen, deze kunnen dienen als input voor nieuwe samenvoegopgaven. In het Liskwartier is ruim 60% van de woningen in handen van particuliere eigenaars en/of bewoners. Voor Bergpolder en Blijdorp ligt dit op respectievelijk 80% en 90%.

Op 17 en 27 maart vinden rondetafelgesprekken plaats, waarbij experts en studenten elkaar ontmoeten. De eerste bijeenkomst gaat in op het thema, juridische haalbaarheid. Marktpartijen als, notarissen, taxateurs, ontwikkelaars, worden uitgenodigd om aan deze gespreksronde deel te nemen. De tweede bijeenkomst gaat in op het thema, financiële haalbaarheid, waarbij onder andere, makelaars, banken, register accountants, verenigingen van eigenaren, worden uitgenodigd. Gedurende beide bijeenkomsten zullen mensen uit de wijken Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier worden uitgenodigd die reeds in het proces van het samenvoegen van hun woningen bezig zijn, of dit voornemens zijn te gaan doen, aangevuld met geïnteresseerde bewoners/omwonenden. Daarnaast zullen onderwijsinstellingen en publieke partijen worden uitgenodigd om input te leveren op de rondetafelgesprekken. Op basis van de  output van de bijeenkomsten zullen daarna hoofd- en deelvragen worden geformuleerd, die de kern van de opgave duiden.