Nieuws

Charloise jeugd helpt bij evalueren jongerenbeleid

Welke lessen kan de stad trekken uit het Charloise jongerenbeleid? Dat was de vraag in het recentelijk opgeleverde onderzoek ‘Lessen uit het Charloise jongerenbeleid’. Met het verdwijnen van de Deelgemeenten als bestuurslaag in het vooruitzicht is dit een buitengewoon actuele vraag. Voordat de verantwoordelijkheid over jeugd, welzijn en accommodatiebeleid overgaat naar de stedelijke diensten, moeten vraag en aanbod met betrekking tot accommodatiebeheer opnieuw tegen het licht worden gehouden, en de toegankelijkheid voor jongeren verbeterd worden.

Charloise jeugd helpt bij evalueren jongerenbeleid

Met het Charloise jongerenbeleid is een belangrijke stap gezet naar een nieuw welzijnsbeleid waarin bestaande organisaties een andere rol op zich nemen. De verandering naar vraaggericht werken en de inzet op de participatie van jongeren vanuit talentontwikkeling is een trend die ook op andere plekken in de stad, en zelfs landelijk te zien is. Charlois loopt vooruit als het gaat om de integraliteit van het beleid en de inzet op vraaggericht jongerenwerk. Daarmee vormt Charlois een proeftuin voor beleidsvernieuwing in andere gebieden.

Door middel van focusgroepen, interviews, en een conferentie is onderzocht in hoeverre drie speerpunten van het jeugdbeleid - jongerenparticipatie, talentontwikkeling en een gezonde leefstijl - hun doel hebben geraakt. In samenwerking met TOS, DOCK, en praktijkonderwijs zijn elf focusgroepen georganiseerd met meer dan 70 jongeren van 12 tot 23 uit de hele deelgemeente.

Het eerste wat opvalt is dat jongeren vol initiatieven zitten, maar dat deze niet zonder ondersteuning spontaan tot uitvoering komen. Wanneer gemeente en overheid verwachten dat jongeren participeren, moet er nagedacht worden hoe dit zo effectief mogelijk ondersteund kan worden. Thuis op Straat (TOS) heeft in Charlois een grote rol gekregen voor het organiseren van activiteiten voor jongeren in de buitenruimte. Een organisatie zoals TOS, die jongeren in hun vrije tijd bereikt, blijkt initiatieven van jongeren goed te kunnen ondersteunen. Dit varieert van het opzetten van ‘jong burger blauw’ tot de inrichting van een free-run parcours in het Zuiderpark.

De eenzijdige focus op activiteiten in de buitenruimte heeft ook een keerzijde. Meiden, maar ook jongeren met overgewicht voelen zich minder thuis in de buitenruimte en dreigen daardoor bij voorbaat te worden buitengesloten. Sinds welzijnsorganisaties geen accommodatiegebonden activiteiten mogen aanbieden, blijkt dat bestaande accommodaties minder toegankelijk zijn geworden voor jongeren die zelf activiteiten willen organiseren.