Nieuws

Activiteiten in 9 Woonservicegebieden

Een tijd geleden berichtte wij in de nieuwsbrief over de start van het onderzoek naar Woonservicegebieden in Kralingen-Crooswijk. Parallel aan deze opdracht onderzoeken we ook de toegankelijkheid van verschillende wijken in Rotterdam. In het kader van woonservicegebieden is Veldacademie nu werkzaam in negen wijken, te weten De Esch, Kralingen Oost, Kralingen West, Oud-Crooswijk/Rubroek, Het  Lage Land, Prinsenland, Vreewijk, Lombardijen en Oud-Charlois.

Toegankelijkheid Woonservicegebieden

Woonservicegebieden

In de deelgemeente Kralingen-Crooswijk dienen de komende jaren vier Woonservicegebieden te worden ontwikkeld. De opdracht vanuit de deelgemeente aan Veldacademie is om te inventariseren welke voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn belangrijk zijn voor bewoners die 65 jaar of ouder zijn.

Op dit moment zijn wij bezig met het schrijven van de rapportage die antwoord gaat geven op de vragen die de deelgemeente in het kader van het onderzoek aan ons heeft gesteld. Samen met studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben interviews plaatsgevonden met respondenten in de drie geselecteerde gebieden. De uitkomsten van de interviews zijn door de studenten verzameld en in twee bijeenkomsten gepresenteerd aan de respondenten en buurtbewoners die hebben meegedaan in het onderzoek.

Medewerkers van de Veldacademie hebben ondertussen veel gesprekken gevoerd met professionals die werkzaam zijn in de wijk en die tevens raakvlak hebben met het onderwerp Woonservicegebieden. Ook hebben zij nog een aantal diepte-interviews afgelegd met bewoners uit iedere wijk. De informatie afkomstig uit deze interviews en de informatie die de studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben verzameld wordt nu geanalyseerd en beschreven in de rapportage.

 

Toegankelijke wijken

De gemeente Rotterdam ontwikkelt de komende jaren zestien woonservicegebieden. Uitgangspunt van deze ontwikkeling is de overtuiging dat specifieke doelgroepen, zoals ouderen en mensen met een beperking, zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie moeten kunnen wonen. Een belangrijk vraagstuk binnen deze ontwikkeling is de toegankelijkheid van deze gebieden. Toegankelijkheid wordt hierin ruim opgevat. Het gaat niet louter om de fysieke toegankelijkheid van enkele gebouwen maar ook om de beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen, voorzieningen en diensten in de wijken. De centrale vraag is aan welke voorwaarden een gebied moet voldoen om de zelfstandigheid van bewoners met een beperking met behoud of verbetering van levenskwaliteit te kunnen waarborgen?

Kennis van de lokale context is hierbij belangrijk omdat elk gebied specifieke kenmerken heeft. Afhankelijk van de demografische samenstelling, inbedding in de stedelijke context, stedenbouwkundige structuur of het voorzieningenniveau moet op het schaalniveau van de wijk een eigen strategie ontwikkeld worden. Daarom voert Veldacademie een vergelijkend onderzoek over toegankelijkheid in verschillende wijken uit. Toegankelijkheid wordt in het onderzoek breed gedefinieerd en wordt onderzocht op basis van verschillende thema’s zoals wonen, zorg, welzijn en participatie.