Nieuws

TU Delft en Erasmus Universiteit ontwikkelen minor

Onder de titel ‘’De sociaal duurzame wijk – transitiestrategieën voor probleemwijken” start in september een studio binnen het zogenaamde Minorprogramma. Academische studenten van alle studierichtingen kunnen zich inschrijven. Doelstelling is om met interdisciplinaire teams aan opgaven over wijkverbetering te werken. In deze Minor staat de sociaalfysieke invalshoek, i.e. de relatie tussen maatschappij en ruimte, binnen de context van een achterstandswijk centraal; zij wordt op een onderzoekende en ontwerpende wijze van werken benaderd. Leefbaarheid, duurzaamheid en het ontwerpen en (aan)sturen van sociaal-fysieke transitie- en transformatie-processen zijn hierbij kernbegrippen waar de (ontwerpende) onderzoeker en (onderzoekende) ontwerper mee aan de slag moeten.

puzzle

In het interdisciplinaire ontwerp- en onderzoeksatelier wordt gewerkt door middel van onderzoek, analyse en ontwerp aan een (sociaal-fysieke) transitiestrategie voor een probleemwijk uit de praktijk. Rond een werkelijke casus wordt in interactie met lokale bewoners en bestuurders een concreet (ruimtelijk of proces-) ontwerp gemaakt, betrekking hebbende op een geïdentificeerde leefbaarheidsopgave. Deze kan zowel elementen bevatten van stedenbouw en ruimtelijke ordening als van bestuurlijke en maatschappelijke procesontwerpen.

Seminars ‘De Leefbare Stad’

Een theoretische verdieping enerzijds en de praktische vertaalslag naar de transitiestrategie + ruimtelijke uitwerking anderzijds van de begrippen leefbaarheid en duurzaamheid komen aan de orde in een aantal seminars, getiteld ‘De leefbare stad’.

Methodologieprogramma

Een vakoefening over een aantal metho-d(olog)ische aspecten bij strategieontwikkeling, sociaalwetenschappelijk onderzoek, het ontwerpend onderzoeken en onderzoekend ontwerpen geven de student de munitie om de praktische probleemwijkopgave academisch te lijf te gaan.

Communicatie, Presentatie, Visualisatie

Een vakoefening over mondeling en schriftelijk presenteren en visualiseren leert de student de vaardigheden en communicatietechnieken om onderzoek, strategische visie en ontwerp  helder, eenduidig en transparant te communiceren naar de relevante actoren in het planvormingsproces.

De Minor is een co-productie van meerdere instituten. De penvoerder is de TU Delft, Faculteit der Bouwkunde (leerstoelen Ruimtelijke Planning & Strategie en Milieutechnisch Ontwerpen). Daarnaast zijn Erasmus Universiteit R’dam (sociaal-ruimtelijke wetenschappen bij monde van DRIFT (Dutch Research Institute for Transitions) en IHS (Institute for Housing and Urban Development Studies) en de leerstoel Media van de TUD, faculteit Bouwkunde, partners in het programma.

Veldacademie Rotterdam

De Minor speelt zich af op de Veldacademie, midden in de sociaal-maatschappelijke werkelijkheid van de Rotterdamse stadswijkenproblematiek. De Veldacademie draagt zorg voor de contacten met de relevante actoren, en ook voor de toegang tot data en informatie en het gebruik van (ICT) faciliteiten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Dr.ir. Remon Rooij via r.m.rooij@tudelft.nl

Minor Sociaal Duurzame Wijk

Gerelateerde artikelen

Bouwkunde treft Sociale Wetenschappen