Wat we doen

Wij maken kennis met de stad

Op ons bureau werken ervaren stads­onder­zoekers en ontwerpers van ver­schil­lende disciplines aan actuele stede­lijke vraag­stukken. Thema’s waar we in thuis zijn: wonen, ver­stede­lijking, op­groeien in de stad, talent­ontwik­keling, ge­zond­heid en langer thuis blijven wonen.

 

Eigen koers

Veldacademie werkt on­afhan­kelijk, voor pu­blie­ke en pri­vate op­dracht­gevers. En we ne­men zelf ini­tia­tief voor on­der­zoek. Dat kan om­dat we sa­men­wer­ken met onder­wijs­instel­lingen.

 

Een netwerk op alle niveaus

Omdat we de ken­nis en er­va­ring van be­wo­ners, on­der­nemers en be­stuur­ders al­tijd vroeg bij ons werk be­trek­ken, draagt ons on­der­zoek bij aan be­wust­wor­ding en een fijnmazig netwerk door de wijken van de stad. Dit levert betere op­los­singen op die ge­rea­li­seerd kun­nen wor­den in de prak­tijk.

Onderzoek en advies

 

Als ontwerpers en onderzoekers kijken we vanuit diverse achtergronden naar de stad. Door ontwerpend te onderzoeken (research by design), testen we direct in de praktijk wat werkt. Dat zorgt voor volledige uitkomsten en soms ook voor onverwachte oplossingen.

Methoden

In de loop der jaren hebben we een brede set aan onderzoeksmethodieken ontwikkeld. Omdat we stedelijke ontwikkelingen altijd in samenhang bestuderen gebruiken we zowel ruimtelijke als sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden. In elk project passen we een combinatie van technieken toe. Benieuwd hoe we werken? Lees meer over onze onderzoeksaanpak.

Procesbegeleiding  

Verbinden is onze kracht. We verbinden publieke met private partijen, koppelen studenten aan ervaren professionals, en zetten bewoners in als meedenkers. Zo zorgen we voor onverwachte ontmoetingen en breed gedragen oplossingen. Deze processen zijn minstens zo waardevol als de uitkomsten.

Continuiteit door samenwerking met onderwijs

 We werken veel samen met studenten en docenten van verschillende opleidingen. Hierdoor zijn we flexibel, bieden we continuïteit en een brede expertise. De nieuwsgierigheid en onbevangenheid van studenten zorgt voor een frisse blik. Onze ervaren onderzoekers en ontwerpers zorgen voor begeleiding en een professioneel resultaat. 

Training en workshops

 

Werkt je organisatie steeds meer lokaal en gebiedsgericht? Dan merk je dat je te maken krijgt met partners in de wijk die allemaal een andere ‘taal’ spreken. In onze trainingen en workshops leer je hoe kennis over de wijk op een toekangelijke wijze verzameld en gevisualiseerd kan worden voor een brede groep bewoners. Hierdoor verbetert de samenwerking en is het mogelijk om samen te werken aan een gedeelde visie. Professionals trainen hun ‘voelsprieten’ door zich in te leven in de vraag van verschillende groepen bewoners en leren denken in scenario’s.  

MAATWERK

Elke organisatie heeft andere doelen en opgaven, daarom zijn trainingen en workshops maatwerk. Wij denken graag mee hoe we een interne training of een opleidingstraject kunnen verbinden aan een concreet vraagstuk uit de dagelijkse praktijk. Neem contact met ons voor het bespreken van de mogelijkheden.

Bekijk deze training

Onderwijs

 

Veldacademie verbindt praktijkopgaven met regulier onderwijs. Dit doen we in samenwerking met diverse opleidingen: van universiteit tot aan praktijkscholen, van ruimtelijke en social-wetenschappelijke studies tot aan medische opleidingen.

 

Ambitieuze studenten kunnen bij ons komen stagelopen of afstuderen. De onderwijsinstelling zorgt voor de vakinhoudelijke begeleiding, wij verzorgen de praktijklessen. Op onze studentenpagina vind je meer informatie over het aanbod voor studenten.

''Ik heb het netwerk van Veldacademie gebruikt voor interviews en voor het creëren van draagvlak voor mijn onderzoek.''

Tjeerd Leijten, Hogeschool Rotterdam, studiejaar 2016-2017