Nieuws

Zicht op zorghuisvesting

Veldacademie heeft in samenwerking met de Gemeente Rotterdam cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsontwikkeling en TNO een instrumentarium ontwikkeld om veranderingen in de zorghuisvesting in kaart te brengen. Met verschillende stakeholders zal een aantal casussen nader worden onderzocht.

Zicht op zorghuisvesting

Rijksmaatregelen met betrekking tot het scheiden van de financiering voor wonen en zorg hebben grote consequenties voor de huisvesting van mensen met een zorgvraag. Naar verwachting zullen in 2016 circa 4.800 mensen extra thuis blijven wonen. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan aangepaste woningen én een verwachte leegstand van verzorg- en verpleeghuizen.
De Gemeente Rotterdam wil samen met alle stakeholders uit de stad koploper zijn om deze uitdagingen het hoofd te bieden en wil tegelijkertijd innovaties bewerkstelligen in de match tussen vraag en aanbod van wonen en zorg en de inrichting van vitale leefomgevingen.

Veldacademie inventariseert de meer dan 300 zorglocaties die de stad rijk is, te beginnen met de locaties voor Verpleging en Verzorging. Een integraal instrumentarium is ontwikkeld waarmee de complexe variabelen die van invloed zijn op de veranderende ruimtevraag van woonzorglocaties met elkaar in verband zijn gebracht.
Door deze methodiek en de toepassing van GIS-analyses is het mogelijk eigenschappen en ontwikkelingen op gebouwniveau en geleverde zorg te koppelen aan positie en functioneren binnen een wijk. Data van gemeentelijke diensten, TNO en betrokken actoren zoals zorgaanbieders en gebouweigenaren is bij elkaar gebracht en door de stakeholders geverifieerd. Een onderverdeling naar acht prototypen die zich onderscheiden op de gebouweigenschappen, de geleverde zorg en de positie binnen de wijk geeft een eerste stedelijk beeld van de te verwachten ontwikkelingen op de zorglocaties en de consequenties hiervan voor zorgbehoevenden in de verschillende wijken.

De uitkomsten van de inventarisatie worden door TNO vertaald tot een beleidsstuk waarin wordt ingespeeld op de gevolgen voor mensen met een zorgvraag. Daarnaast zal in samenwerking met zorgaanbieders en gebouweigenaren een aantal locaties, verdeeld over de verschillende prototypen, als casus tot in detail worden onderzocht en gemonitord. Daarbij zal in detail naar gebouw en omgeving worden gekeken en een geschikte programmering worden gezocht.

Pilots
Momenteel worden potentiële pilots verkend. De eerste partijen hebben hun locaties reeds aangediend. Aanvullende voorstellen zijn nog welkom.
In een eerder stadium heeft Veldacademie met Woonbron aan de hand van vier seniorencomplexen in IJsselmonde een strategisch model ontwikkeld, 'seniorencomplexen onder de loep', dat hiervoor ingezet kan worden.