Nieuws

250 senioren over hun woonomgeving

In achttien Rotterdamse wijken is voor de Stedelijke Monitor Woonservicegebieden een nulmeting uitgevoerd. Veldacademie ondervroeg zelfstandig wonende ouderen naar hun ervaringen en wensen. De monitor is een samenwerking tussen de Gemeente Rotterdam clusters MO en SO, deelgemeenten, TNO en Veldacademie.

250 senioren over hun woonomgeving

In 2008 is de Gemeente Rotterdam gestart met de ontwikkeling van achttien woonservicegebieden verdeeld over elf deelgemeenten. Deze woonservicegebieden worden gedefinieerd als plekken waar mensen met een zorgvraag zo zelfstandig mogelijk en met behoud van eigen regie kunnen wonen. Daarbij moet sprake zijn van een samenhangend aanbod op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Om op de voortgang van woonservicegebieden te kunnen sturen en betrokken partijen te voorzien van de benodigde informatie is een Stedelijke Monitor Woonservicegebieden ontwikkeld.

Veldacademie heeft kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder zelfstandig wonende ouderen naar de waardering en het inrichtingsniveau van de wijk. Hiermee zijn, naast de kwantitatieve gegevens van de Monitor, ook de waardering en behoeften van bewoners systematisch in beeld gebracht. De bevindingen uit de focusgroepen zijn op hoofdlijnen samengevat per wijk en waar mogelijk weergegeven op bewonerskaarten waarin concrete opmerkingen op een kaart van de wijk geplaatst worden.

Eind augustus is de eerste druk van de rapportage Monitor Woonservicegebieden opgeleverd, met daarin de resultaten van vijftien wijken. Begin november zal de tweede druk worden opgeleverd met daarin de kwalitatieve data van alle woonservicegebieden. Binnen de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk zal bovendien meer nadruk gelegd worden op de sociale aspecten van langer zelfstandig blijven wonen.

De bevindingen in dit onderzoek vormen een vruchtbare basis voor vervolgonderzoek, waarbij de vertaalslag gemaakt kan worden naar concrete programmatische en ruimtelijke interventies.