Nieuws

Onderzoek Zicht op Zorghuisvesting gepubliceerd

Op 18 november 2013 is de inventarisatie van de 77 Rotterdamse verpleeg- en verzorgingshuizen opgeleverd en gepresenteerd aan de verschillende zorgaanbieders in de sector Verpleging en Verzorging. Deze inventarisatie is met enthousiasme ontvangen en maakt het mogelijk in onderlinge afstemming te reageren op veranderingen in de financiering van zorg.

Zicht op zoghuisvesting

 

Rijksmaatregelen met betrekking tot het scheiden van de financiering voor wonen en zorg hebben grote consequenties voor de huisvesting van mensen met een zorgvraag. Naar verwachting zullen al in 2016 circa 4.800 mensen extra thuis blijven wonen. Dit leidt tot een groeiende behoefte aan aangepaste woningen en woonomgevingen én tot een verwachte leegstand van locaties voor zorghuisvesting in de verschillende sectoren.

Voor de inventarisatie is door Veldacademie een instrumentarium ontwikkeld waarmee de complexe variabelen die van invloed zijn op de veranderende ruimtevraag van zorginstellingen integraal in kaart worden gebracht. Dit maakt het mogelijk de karakteristieken van de verschillende locaties integraal met elkaar te vergelijken. Door een onderverdeling naar acht zogenaamde prototypen wordt een eerste beeld geschetst van de situatie en verwachtingen op stedelijk niveau.

De uitkomsten van de inventarisatie worden vertaald tot een beleidsstuk waarin wordt ingespeeld op de gevolgen voor mensen met een zorgvraag. Daarnaast wordt in samenwerking met zorgaanbieders en gebouweigenaren een aantal locaties, verdeeld over de verschillende prototypen, als pilot tot in detail onderzocht. De eerste pilots zijn inmiddels in ontwikkeling. Ook is gestart met de inventarisatie van locaties voor zorghuisvesting in de sector Gehandicaptenzorg.

Meer weten over gebiedsontwikkeling en de zorgopgave? 

Op het congres van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling op 27 maart 2014 in Utrecht geeft Kim Putters, Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau, een lezing over de Verzorgingsstad. Hij zal ingaan op de sociaal-maatschappelijke veranderingen die een groot effect hebben op toekomstige gebiedsontwikkelingen. Op het congres is ook aandacht voor de Cruquiushoeve en de zorgcampus Noorderboog, waar een vijftal partijen een zorgcoöperatie hebben opgericht.

 Zie: http://www.rostra.nl/congress.asp?congress_id=515&section=programm