Nieuws

Subsidie onderzoek 'Wonen zonder zorg(en)?'

Veldacademie, jefvandenputte architectuur en OFFICE1204 hebben een subsidie gekregen voor het onderzoek Wonen zonder zorg(en)? Het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie kende de financiering toe vanuit haar programma ‘Zelforganisatie in de Zorg’. Vertrekpunt is de inventarisatie Zicht op Zorghuisvesting V&V en de daaruit voortkomende pilots. Met de subsidie zullen de ruimtelijke aspecten die van invloed zijn op mogelijkheden van bestaande locaties voor zorghuisvesting op systematische wijze worden verkend. In een aantal van de pilots die in opdracht van zorgaanbieders en gebouweigenaren worden uitgevoerd zullen deze aspecten worden meegenomen.

Rotterdamse locaties voor zorghuisvesting


Met het scheiden van wonen en zorg zal het wonen meer en meer leidend worden boven de zorg. Mensen wonen niet in een zorgomgeving, maar organiseren de zorg in hun woonomgeving. De vraag welke rol bestaande locaties voor zorghuisvesting in deze zelfgeorganiseerde praktijk kunnen betekenen staat in het onderzoek centraal. Het type woningen, maar ook de uitstraling van een gebouw speelt een belangrijke rol in de keuze van mensen om ergens te willen wonen en zal van groot belang blijken wanneer verzelfstandigde zorgappartementen op de woningmarkt moeten gaan concurreren met reguliere huisvesting.

Hoe groot de invloed van vormgeving is wordt duidelijk uit een door OFFICE1204 uitgevoerde beeldanalyse van bestaande Nederlandse verzorgingshuizen. Door het genadeloos naast elkaar zetten van de verschillende trappen, entrees, balies, deuren en bewegwijzering wordt inzichtelijk hoe deze vormgeving bijdraagt aan het institutionele karakter van sommige locaties en kunnen verbetervoorstellen en uitgangspunten worden geformuleerd.

Transformatiearchitect jefvandenputte architectuur zal op systematische wijze de huisvestingsmogelijkheden van bestaande locaties onderzoeken en transformatievoorstellen verkennen. Deze twee perspectieven vormen een mooie aanvulling op de uitgebreide analyse die Veldacademie voor de locaties maakt vanuit het perspectief van programma, doelgroepen en gebruik. Veldacademie, jefvandenputte en OFFICE1204 hebben zich gezamenlijk ten doel gesteld een achttal Rotterdamse locaties te onderzoeken en de bevindingen terug te koppelen tot een methodiek en uitgangspunten die generiek toepasbaar zijn. De uitkomsten van de verschillende verkenningen zullen worden geanalyseerd, gebundeld en leiden tot een expositie en debat over deze maatschappelijk actuele opgave.

Er is nog ruimte voor een aantal pilots om bij het onderzoek aan te sluiten. Zorgaanbieders of gebouweigenaren die interesse hebben om deze verkenning op één of meerdere locaties te laten uitvoeren kunnen zich richten tot Veldacademie.