Nieuws

Woonservicegebieden Kralingen-Crooswijk

Nederland krijgt de komende jaren te maken met een snel vergrijzende bevolking. De vergrijzing heeft grote gevolgen voor de maatschappij. Ingrijpende wijzigingen van ons zorgstelsel en een veranderende (zorg)vraag van de toekomstige generatie van zorgbehoevenden noodzaken tot herbezinning op zorgaanbod, voorzieningen en huisvesting. In de Deelgemeente Kralingen-Crooswijk heeft Veldacademie onlangs een groot aantal randvoorwaardes in kaart gebracht.

woonservice gebieden

In 2005 heeft het toenmalige kabinet zijn visie op de vergrijzing van de bevolking vorm gegeven in de Nota 64: Ouderenbeleid in het perspectief van de vergrijzing. Het uitgangspunt is dat ouderen ‘soevereine en volwaardige burgers zijn, ook als op enig moment belangrijke hulpbronnen voor een zelfstandig bestaan wegvallen.’ Van deze notitie leidde het toenmalige kabinet basiswaarden af die betrekking hebben op de gezondheid, bijdragen aan de samenleving, koopkracht, mobiliteit, huisvesting, zorgafhankelijkheid en het levenseinde (van Campen 2008). De centrale doelstelling is dat ouderen zo lang mogelijk in staat worden gesteld om zelfstandig in de eigen woning en omgeving te wonen. Wanneer woon- en zorgvoorzieningen van voldoende kwaliteit zijn kan een verhuizing naar een intramurale voorziening worden voorkomen of uitgesteld.

Centraal in dit onderzoek van Veldacademie stond de vraag wat bewoners van de wijken Crooswijk, Rubroek, Kralingen West, Kralingen Oost en De Esch nodig achten om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Om deze vraag te beantwoorden werd een grootschalig kwalitatief onderzoek onder bewoners uitgevoerd. De uitkomsten werden vergeleken met de daadwerkelijke inrichting van de gebieden, wat onder andere heeft geresulteerd in zogenoemde ankerpuntenkaarten waarin voorzieningenclusters in de wijken worden weergeven die een belangrijke rol spelen in het dagelijkse leven van ouderen in de wijk. Deze kaarten bieden een handvat voor het doen van rendementvolle investeringen of prioritering van uitvoeringsplannen en onderhoud. Naar verwachting zullen de uitkomsten van de rapportage binnenkort worden vastgesteld door het deelgemeentebestuur, waarmee een duidelijke stap richting uitvoering gezet wordt.

De voor dit onderzoek opgestarte samenwerking met TNO wordt binnenkort uitgebreid naar andere gebieden.

Partners:

Hogeschool Rotterdam en TNO

Links:

Rapport Woonservicegebieden