Nieuws

Kantoortransformatie De Boompjes

Met de overhandiging van de rapportage Kantoortransformatie Boompjes aan algemeen directeur Stadsontwikkeling Ron Voskuilen hebben Veldacademie, TU Delft, Arcadis en Edwin Markus de basis gelegd voor een nieuwe manier van denken aangaande leegstand. Zowel overheid als markpartijen zijn enthousiast om de met deze coalitie ingeslagen weg te vervolgen. Het bijzondere van de aanpak is dat er in de eerste plaats vanuit de potentie, kansen en karakteristiek van het gebied en haar bewoners wordt gedacht.

Ron Voskuilen

Rotterdam kampt met structurele leegstand van kantoorpanden. De verwachting is dat dit in de nabije toekomst niet zal veranderen. De gemeente neemt deze transformatieopgave serieus. Onlangs is er samen met diverse marktpartijen een convenant getekend om gezamenlijk de structurele leegstand in de binnenstad aan te pakken. De stad is op zoek naar pilotprojecten voor onderzoek en uitvoering.

Tijdens een vijfdaagse workshop op een 10.000m2 metende leegstandslocatie aan het waterfront is door studenten van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft (Architectuur en Real Estate & Housing) gewerkt aan een plan.

De programmatische verkenning vond plaatst rondom de thema’s wonen, zorg, service en kennisontwikkeling. Goed nadenken over de mogelijkheden van alternatieve aanwendbaarheid van de gebouwen vormt de eerste stap op zoek naar een potentiele herbestemming. Een gebouw dat voldoet aan de vraag zal vanzelf gebruikers aantrekken die voordelen zien in vestiging aldaar. Idealiter vinden verschillende typen – publieke en private - gebruikers synergie in elkaars aanwezigheid. Doordat zij zich fysiek organiseren, kunnen tegen betere condities collectieve diensten en services worden ingekocht. Een gedeelte van dit voordeel komt ten gunste van de eigenaar, de totale exploitatie van gebouw en gebruiker biedt nieuwe kansen.

In aansluiting op enkele stedelijke beleidsprogramma’s zijn uiteindelijk vier scenario’s ontwikkeld, waarvan de twee meest kansrijke verder zijn uitgewerkt. De verschillende programmatische invullingen werden met medewerking van Kitty van der Pluim en Arie Voorburg van Arcadis gekapitaliseerd naar maatschappelijke opbrengsten. De toegevoegde waarde voor gebied, stad en bewoner wordt letterlijk uitgedrukt in waardestromen. Hilde Remoy, Theo van de Voordt en Peter de Jong hebben vanuit de TU hun kennis en expertise ingebracht.

Partners:

TU Delft, Arcadis, Stadsontwikkeling, Edwin Markus Makelaardij

Links:

Rapportage Kantoortransformatie Boompjes