Nieuws

Presentatie Rapport “De Nieuwe Belangstelling”

Op woensdag 9 maart presenteerde de Veldacademie in samenwerking met Henk Oosterling het rapport ‘De Nieuwe Belangstelling –Verbinden en overbruggen in de wijk Feyenoord’. Een middag presentatie was voor professionals. Een tweede presentatie in de avond was voor de bewoners zelf en voor iedereen die betrokken was en meegewerkt heeft en belangstellenden buiten werktijd. ‘s Avonds was ook de portefeuillehouder van o.a. participatie en buitenruimte, Marit van de Riet, aanwezig.

Image Feyenoord

Het rapport, tot stand gekomen uit een opdracht van de visie kop van Feyenoord uit een samenwerking van Veldacademie met Rotterdam als Vakmanstad,  heeft als bedoeling een overzicht te geven van de huidige stand van zaken in de wijk Feyenoord. Hierin doet Rotterdam vakmanstad (Henk Oosterling) concrete voorstellen van toekomstig sociaal fysieke verbeteringen binnen de ontwikkelingen van Kop van Feyenoord.  Centraal staat hoe de fysieke agenda van de ontwikkelingen van Kop van Feyenoord hand in hand gaan met de sociale ontwikkelingen van de wijk.

Duidelijk is geworden dat er een gedragsverandering moet komen op alle lagen. ‘Niet door een peloton militairen in te vliegen’, zo vertelt Henk Oosterling, ‘maar vanuit de eigen belangen van bewoners’. Belangstelling, interesse en verantwoordelijkheid zijn hierin centrale begrippen. Samen zullen bewoners, organisaties en deelgemeentes naar een duurzame oplossing moeten zoeken voor beheer en onderhoud van de buitenruimte.

De Veldacademie heeft in het project een centrale rol gespeeld door het uitvoeren van een leefveldenanalyse. Hierbij wordt in kaart gebracht wat er in de wijk speelt, wat er aanwezig is en wat voor een plannen er zijn voor de toekomst.  Dit is gedaan door op alle leefvelden interviews te houden met  o.a. bewoners, winkeliers, wijkagenten, schooldirecteuren, medewerkers etc.  Vervolgens zijn de interviews gekoppeld aan gegevens met bronnen als de sociale index, buurtmonitoren, wijkvisies en de visie kop Feyenoord.

Beide presentaties leidden tot veel discussie tussen organisaties en bewoners enerzijds  en de deelgemeenten en corporaties anderzijds. Geconcludeerd kan worden is dat verbindingen en samenwerking hierbij van groot belang zijn. Daarom is voorgesteld deze vorm van bijeenkomsten, de wijkconferentie, tweejaarlijks te houden.

De concrete voorstellen (niet minder dan veertig) die in het rapport naar voren komen bieden veel handvaten om hier mee aan de slag te gaan.