Nieuws

ExploreLab Veldacademie

Het onderzoek door ExploreLab studenten naar kansen die de wijk Oud Charlois te bieden heeft begint vorm te krijgen. Carlos Beira, Gijs Sanders en Sander Smoes, afstudeerders binnen ''architecture&modernity'' presenteerden onlangs de voortgang. Aanwezig waren de groep studenten van Explorelab 8 met de coördinator John Heintz, en de mentoren van de groep, Robert Nottrot, Fokke Wind en Otto Trienekens. De onderzoeksvoorstellen werden enthousiast ontvangen.

afstudeerders

Aan het werk op de Veldacademie

 

Het onderzoek richt zich op een aantal aspecten die te maken heeft met de stedelijke herstructurering van de probleemwijk Oud Charlois. Om een zo breed mogelijk onderzoek uit te voeren splitst het onderzoek zich op een drietal deelonderzoeken. De deelonderzoeken richten zich op het volgende;

Oud Charlois aan de haven

 

haven

Welke te ontwikkelen programma’s kunnen een toegevoegde waarde teweegbrengen voor zowel de wijk als het havengebied?

 

De wijk Oud Charlois grenst aan het havengebeid Waalhaven-Oost en staat op het punt herontwikkeld te worden. De plannen die voor de haven worden gemaakt sluiten niet aan bij de wijk en de dijk vormt daardoor een steeds grotere barrière tussen de haven en de wijk. De ontwikkelingen in de wijk lopen geheel gescheiden van die in de haven. Het onderzoek zal zich richten op de mogelijkheden om de ontwikkelingen dusdanig te plannen dat de wijk Oud Charlois kan meeprofiteren met deze ontwikkeling.

 

Een levendige wijk

Dit onderzoek richt zich op een leefbare wijk door de functiemening van kleinschalige stedelijke bedrijvigheid met het wonen in de wijk. In de wijk zijn een groot aantal kunstenaars werkzaam en wonen in de wijk. Gemeentelijk beleid wil aansturen op een vergroting en clustering van deze kunstenaars in een ‘Kunstenzone’. Echter sluit het overgrote deel van de inwoners van de wijk qua kennis, opleidingniveau en culturele achtergrond niet aan bij deze sector. Dit is dan ook een kans om werkgelegenheid in de kleinschalige stedelijke sector toe te voegen in de wijk, zoals de meubelmaker, de siersmid, de graveur of een koper/bronsgieterij. Dit sluit meer aan bij de inwoners van de wijk en geeft ze zelf de kans te werken aan hun wijkeconomie. Deze sector is een aanvulling op de creatieve sector, waardoor de diversiteit in de wijk wordt vergroot. De vraag die kan worden gesteld is: Welke economische drager en type bedrijvigheid is nodig voor de wijk en sluit aan op de wens van de inwoners van de wijk?

wonen-werken

 Vormen van wonen                                                                      Vormen van werken

functiemenging

Functiemenging wonen en werken en het straatbeeld

Oud worden in Oud Charlois

Hoe word het voor ouderen aantrekkelijk om zo lang mogelijk in Charlois te blijven wonen? Vanuit de gemeente Rotterdam is de vraag gesteld onderzoek te doen naar woonzorggebieden in Charlois en hoe deze dan geïmplementeerd zouden kunnen worden. Het onderzoek zal zich richten op de plannen van de gemeente Rotterdam wat betreft de woonservicegebieden. Waarbij een doel van dit onderzoek is om te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen en daarbij vooral wat de behoeften zijn van de allochtone ouderen in de wijk. Onderzoek zal moeten uitwijzen wat er voor nodig is om het mogelijk te maken mensen oud te laten worden in de vertrouwde wijk Oud Charlois.

  • Woonservicegebied: prettige woon en leefomgeving voor jong en oud
  • Woonzorgzone: zone met boven gemiddeld pakket aan zorg en diensten
  • Woonzorgcomplex: het hart van de woonzorgzone

 

zorg

bron: woonservicegebieden in stadsregio Rotterdam, samen steeds verder