Gezonde leefomgeving

Thema

Contactpersoon

Otto Trienekens

Otto Trienekens
otto@veldacademie.nl

Een gezonde leefomgeving gaat om alles wat een mens nodig heeft om zich lichamelijk en mentaal gezond te voelen. In dit onderzoeksprogramma onderzoeken we met Rotterdammers de fysieke en sociale aspecten van de leefomgeving die bij kunnen dragen aan gezond en ongezond gedrag van mensen.

SPRING

Niet iedereen heeft dezelfde kansen om gezond te kunnen opgroeien en leven. In de stad bestaan grote verschillen in welzijn, gezondheid en levensverwachting van bewoners. Hoe kunnen we deze ongelijkheden verminderen? En wat is ervoor nodig om duurzame gezondheidsverbetering van Rotterdammers te kunnen realiseren? Dit belangrijke, maar ook veelomvattende en complexe vraagstuk staat centraal in het SPRING-programma (Societal Progress & Resilience for healthy Indivuals and Generations).

GEZONDHEIDSONGELIJKHEID

COMPLEXITEIT
Gezondheidsverschillen zijn complex. Ze komen tot stand door een veelvoud aan factoren en de verbanden hiertussen. Persoonlijk welzijn en gezondheid zijn geen individuele vraagstukken, maar staan altijd in relatie tot zowel de ruimtelijke als de sociale omgeving waarin mensen leven. Denk bijvoorbeeld aan de aanwezigheid van voldoende speelplekken, parken en schone lucht. Maar ook sociaaleconomische positie, familiesamenstelling en de aanwezigheid van een sociaal netwerk spelen een rol in de vorming van gezondheidsongelijkheid.

HET BELANG VAN SAMENWERKING
Om recht te doen aan deze complexiteit werkt SPRING vanuit een integrale benadering. Gezondheidsverschillen worden benaderd vanuit de sociale, ruimtelijke en bestuurlijke context waarin mensen leven. Om dit mogelijk te maken staat transdisciplinaire samenwerking centraal. Wetenschappers uit verschillende disciplines, betrokken bewoners, de gemeente Rotterdam en maatschappelijke organisaties in de stad werken samen. Bewoners spelen daarbij een belangrijke rol, zij zijn voor SPRING onderdeel van de oplossing. We willen van en met elkaar leren, om tot beter onderzoek en meer bruikbare inzichten te komen.

OP ZOEK NAAR VERBINDING
Veldacademie vervult binnen SPRING onder meer een rol in het tot stand komen van deze waardevolle verbindingen. Vanuit ervaring op het snijvlak van wetenschap, onderwijs, praktijk en beleid verbindt Veldacademie verschillende disciplines en werkvelden met elkaar om zo het proces gezamenlijk vorm te geven. Door continuïteit te organiseren in verbinding – in de vorm van structurele en langdurige samenwerkingen – kan meerwaarde gecreëerd worden. Niet alleen voor de betrokken partijen, maar hoofdzakelijk voor de bewoners van Rotterdam.

Naast deze rol als verbinder, levert Veldacademie binnen SPRING een inhoudelijke bijdrage in de vorm van expertise over de centrale thematiek. Door middel van verschillende onderzoeken en projecten heeft Veldacademie een kennispositie opgebouwd op het gebied van gezondheid, welzijn en talentontwikkeling. Deze kennis stelt Veldacademie in staat om inhoudelijk mee te werken aan het programma.

LIVING LABS

De transdisciplinaire aanpak van SPRING wordt vormgegeven in Living Labs. Een living lab is een werkomgeving waarin verschillende partijen samenwerken rondom een specifiek vraagstuk door onderzoek en interventie te combineren. Naast het komen tot concrete oplossingen werken de labs aan het verkrijgen van inzicht in de complexiteit van gezondheidsverschillen. 

Begin mei 2023 vond de aftrap van drie nieuwe living labs plaats: Arbeid en gezondheid, Seniorvriendelijke wijken en Groen en Gezonde mobiliteit. De labs richten zich op verschillende levensfases en aspecten van gezondheid, maar hebben de centrale doelstelling van SPRING gemeen: het verkleinen van de kansenongelijkheid op het gebied van welzijn en gezondheid.